ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Αυτός ο Ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την Iakovos Photiades Foodstuff Suppliers Ltd εφεξής θα αναφέρετε ως ‘IPH’, ‘εμείς’, ‘μας’, ‘εμάς’. Η IPH προσφέρει αυτό τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων και όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών διαθέσιμα από αυτή την σελίδα σε εσένα, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής όλων των όρων, προϋποθέσεων, πολιτικών και ειδοποιήσεων που αναφέρονται εδώ. Ο όρος Ιστότοπος σημαίνει www.foodhaus.com.

Όταν επισκέπτεστε την σελίδα μας, χρησιμοποιείτε την ‘Υπηρεσία’ και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (‘Όροι Παροχής Υπηρεσιών’, ‘Όροι’) συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και πολιτικών που αναφέρονται εδώ και/ή είναι διαθέσιμα μέσω συνδέσμου. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών εφαρμόζονται σε όλους τους χρήστες της σελίδας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, χρηστών που είναι περιηγητές, προμηθευτές, πελάτες, έμποροι ή/και συνεισφέροντες περιεχομένου.

Παρακαλείστε όπως διαβάσετε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών προσεκτικά πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπος μας. Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο και/ή με την χρήση οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μας ή οποιαδήποτε υπηρεσία μας.

Οποιαδήποτε νέα χαρακτηριστικά ή εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον κατάστημα θα υπόκεινται επίσης στου Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή σε αυτή την σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε ή να αλλάξουμε ή αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας οποιεσδήποτε αλλαγές ή αναθεωρημένους όρους και προϋποθέσεις σε αυτόν τον Ιστότοπο. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτή την σελίδα για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή πρόσβαση στον Ιστότοπο μετά την δημοσίευση οποιονδήποτε αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Αυτός ο Ιστότοπος είναι μόνο για προσωπική χρήση. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό τον Ιστότοπο, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τους εφαρμοστέους νόμου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των Κυπριακών Νόμων και οποιονδήποτε άλλων εφαρμοστέων Ευρωπαϊκών ή διεθνών νόμων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον Ιστότοπο ή αλλοίωση της διαθεσιμότητας ή της προσβασιμότητας του Ιστότοπου ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος, μη νόμιμος, δόλιος ή επιβλαβής, ή σε σχέση με οποιονδήποτε παράνομο, μη νόμιμο, δόλιο ή επιβλαβή σκοπό ή δραστηριότητα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό τον Ιστότοπο για να αντιγράψετε, να αποθηκεύσετε, να φιλοξενήσετε, να μεταδώσετε, να στείλετε, να χρησιμοποιήσετε, να δημοσιεύσετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε υλικό που αποτελείται από (ή συνδέεται με) οποιοδήποτε λογισμικό κατασκοπείας, ιούς υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο λογισμικό υπολογιστή οποιουδήποτε είδους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την υπηρεσία σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.

Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε, πουλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας, χρήση της Υπηρεσίας ή πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στον Ιστότοπο μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία, χωρίς την ρητή γραπτή άδεια από εμάς .

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για διευκόλυνση και δεν θα περιορίσουν ή θα επηρεάσουν με άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δεν είμαστε υπεύθυνη εάν οι πληροφορίες που γίνονται διαθέσιμες σε αυτή την σελίδα δεν είναι ακριβής, πλήρης ή επίκαιρες. Το υλικό σε αυτή την σελίδα προσφέρετε μόνο για γενική πληροφόρηση και δεν θα πρέπει να στηρίζεστε σε αυτό ή χρησιμοποιείτε αυτό ως την μόνη σας βάση για λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλεύεστε πρωταρχικές, ακριβέστερες, πληρέστερες ή πιο επίκαιρές πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε στήριξη σας στο υλικό σε αυτόν τον Ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη.

Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες, απαραιτήτως, δεν είναι επίκαιρες και παρέχονται μόνο για αναφορά σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα περιεχόμενα αυτού του Iστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον Iστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον Iστότοπό μας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Εκτός εάν αναφέρεται ρητώς διαφορετικά, όλα τα υλικά πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εικόνων, κειμένων, γραφικών, βίντεο, ήχων και άλλων αρχείων και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα ιδιοκτησίας που παρέχονται στον Ιστότοπο ανήκουν, ελέγχονται ή αδειοδοτούνται από την IPH και όλα τα δικαιώματα επιφυλάσσονται. Έχετε περιορισμένη άδεια προβολής, εκτύπωσης ή λήψης αποσπασμάτων από αυτές τις σελίδες μόνο για προσωπική σας μη εμπορική και μη κερδοσκοπική χρήση και δεν δικαιούστε να εμπορευματοποιήσετε οποιοδήποτε τέτοιο υλικό με οποιονδήποτε τρόπο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση σε περιοχές του Ιστοτόπου μας κατά την κρίση μας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο αυτής) χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη έναντι εσάς ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εάν εφαρμόζεται)
Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προβάλλουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η προβολή οποιουδήποτε χρώματος στην οθόνη του υπολογιστή σας θα είναι ακριβής. Οι εικόνες που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ενδέχεται να μην μοιάζουν με το πραγματικό προϊόν.

Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένη, να περιορίσουμε την πώληση των προϊόντων ή των Υπηρεσιών σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορεί να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρουμε.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Ενδέχεται να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων, τα οποία δεν παρακολουθούμε ούτε έχουμε κανέναν έλεγχο ή εισαγωγή.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία «όπως είναι» και «όπως είναι διαθέσιμα» χωρίς καμία εγγύηση, παραστάσεις ή όρους οποιουδήποτε είδους και χωρίς καμία έγκριση. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη που να προκύπτει ή να σχετίζεται με τη δική σας χρήση προαιρετικών εργαλείων.

Οποιαδήποτε χρήση από εσάς προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω του Ιστότοπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια και θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι είστε εξοικειωμένοι και εγκρίνετε τους όρους βάσει των οποίων παρέχονται τα εργαλεία από τους σχετικούς τρίτους παρόχους.

Ενδέχεται επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή/και δυνατότητες μέσω του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων). Αυτές οι νέες δυνατότητες ή/και υπηρεσίες θα υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ
Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικό από τρίτα μέρη. Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον Ιστότοπο ενδέχεται να σας οδηγήσουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν εγγυόμαστε και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό ή ιστότοπο τρίτων ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.

Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που σχετίζεται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με ιστότοπους τρίτων. Ελέγξτε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Τα παράπονα, οι αξιώσεις, οι ανησυχίες ή οι ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται σε τρίτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΗ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ
Εάν, κατόπιν αιτήματός μας, στείλετε ορισμένες συγκεκριμένες υποβολές (για παράδειγμα συμμετοχές σε διαγωνισμό) ή χωρίς αίτημα από εμάς, στέλνετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, σχέδια ή άλλο υλικό, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω email, ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο (συλλογικά, «σχόλια»), συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς, να επεξεργαστούμε, να αντιγράψουμε, να δημοσιεύσουμε, να διανείμουμε, να μεταφράσουμε και με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε σε οποιοδήποτε μέσο τυχόν σχόλια που μας προωθείτε. Δεν είμαστε και θα είμαστε υποχρεωμένοι (1) να διατηρήσουμε εμπιστευτικά τυχόν σχόλια (2) να καταβάλουμε αποζημίωση για τυχόν σχόλια ή (3) να απαντήσουμε σε τυχόν σχόλια.

Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο που κρίνουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως πως απαράδεκτο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους ή τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν κανένα δικαίωμα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος, του απορρήτου, της προσωπικότητας ή άλλου προσωπικού ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν συκοφαντικό ή άλλως πως παράνομο, υβριστικό ή άσεμνο υλικό ή οποιονδήποτε ιό υπολογιστή ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιηθείτε ότι είστε κάποιος άλλος εκτός από εσάς ή με άλλο τρόπο να παραπλανήσετε εμάς ή τρίτα μέρη ως προς την προέλευση τυχόν σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που κάνετε και για την ακρίβειά τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η υποβολή των προσωπικών σας πληροφοριών μέσω καταστήματος διέπετε από την Ειδοποίηση Απορρήτου. πατήστε εδώ Για να δείτε την Ειδοποίηση Απορρήτου μας

ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ
Περιστασιακά μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες στον Ιστότοπο μας ή στην Υπηρεσία, που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμές, προσφορές, χρεώσεις αποστολής προϊόντων, χρόνους μεταφοράς και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό Ιστότοπο είναι ανακριβής ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής της παραγγελίας σας) .

Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αποσαφηνίσουμε πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία. Καμία καθορισμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένδειξη ότι όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Εκτός από άλλες απαγορεύσεις όπως ορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, απαγορεύεται η χρήση του Ιστότοπου ή του περιεχομένου του: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, (β) για παρακίνηση άλλων για να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις· (γ) να παραβιάζουν οποιουσδήποτε εθνικούς, διεθνείς ή ευρωπαϊκούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικές διατάξεις· (δ) για παραβίαση ή καταπάτηση τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων· (ε) για παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, συκοφαντία, υποτίμηση, εκφοβισμό ή διάκριση με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία· (στ) για υποβολή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών· (ζ) για τη μεταφόρτωση ή τη μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου τύπου κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου· (η) για συλλογή ή παρακολούθηση προσωπικών στοιχείων άλλων· (i) για spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl ή scrape· (ι) για άσεμνο ή ανήθικο σκοπό· ή (ια) για παρέμβαση ή παράκαμψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου λόγω παραβίασης οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεν εγγυόμαστε, δεν δηλώνουμε ή εγγυόμαστε ότι η χρήση της υπηρεσίας μας από εσάς θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

Συμφωνείτε ότι κατά καιρούς ενδέχεται να καταργήσουμε την υπηρεσία για αόριστες χρονικές περιόδους ή να ακυρώσουμε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Η υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παραδίδονται μέσω της υπηρεσίας παρέχονται (εκτός εάν δηλώνεται ρητά από εμάς) «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμα» για τη χρήση σας, χωρίς καμία αντιπροσώπευση, εγγύηση ή όρους οποιουδήποτε είδους, είτε ρητούς είτε σιωπηρούς, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, εμπορεύσιμης ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αντοχής, τίτλου και μη παραβίασης.

Σε καμία περίπτωση η IPH, οι διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, θυγατρικές, πράκτορες, εργολάβοι, ασκούμενοι, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών ή δικαιοπάροχοι δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε τραυματισμό, απώλεια, αξίωση ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, τιμωρητική, ειδική ή επακόλουθες ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διαφυγόντα κέρδη, χαμένα έσοδα, χαμένες αποταμιεύσεις, απώλεια δεδομένων, έξοδα αντικατάστασης ή οποιεσδήποτε παρόμοιες ζημίες, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αυστηρής ευθύνης ή με άλλο τρόπο, που προκύπτουν από χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε προϊόντων που αποκτήθηκαν χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) που δημοσιεύτηκε, μεταδόθηκε ή καθίσταται με άλλο τρόπο διαθέσιμο μέσω της υπηρεσίας, ακόμη και αν ενημερωθήκατε για τη δυνατότητα τους. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, σε αυτές τις δικαιοδοσίες, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

ΚΑΛΥΨΗ
Συμφωνείτε να καλύψετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε αβλαβή την IPH και θυγατρικές, συνεργάτες, στελέχη, διευθυντές, αντιπροσώπους, εργολάβους, δικαιοπάροχους, παρόχους υπηρεσιών, υπεργολάβους, προμηθευτές, ασκούμενους και υπαλλήλους, αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που γίνονται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω ή που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή των εγγράφων που ενσωματώνονται με παραπομπή ή από την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτων.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η διάταξη αυτή θα είναι ωστόσο εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το μη εκτελεστό τμήμα θα θεωρείται ότι έχει αποκοπεί από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, τέτοιος προσδιορισμός δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε άλλων υπόλοιπων διατάξεων.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των μερών που αναλήφθηκαν πριν από την ημερομηνία τερματισμού θα επιβιώσουν και μετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας για όλους τους σκοπούς.

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν εκτός εάν και έως ότου τερματιστούν είτε από εσάς είτε από εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μας.

Εάν κατά την κρίση μας αποτύχετε ή υποπτευόμαστε ότι αποτύχατε να συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, μπορούμε επίσης να τερματίσουμε αυτήν τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα οφειλόμενα ποσά έως και την ημερομηνία τερματισμού· και/ή ανάλογα μπορεί να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών).

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να εφαρμόσουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν συνιστά παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη.

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον Ιστότοπο ή σε σχέση με την Υπηρεσία αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες ή ταυτόχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες και προτάσεις , είτε προφορικές είτε γραπτές, μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών).

Τυχόν ασάφειες στην ερμηνεία των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν θα ερμηνεύονται έναντι του συντάκτη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου και οποιεσδήποτε διαφορές που σχετίζονται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη μας κρίση, να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στον Ιστότοπο μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τον Ιστότοπο μας για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο μας ή στην Υπηρεσία μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

CONTACT INFORMATION
Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να μας αποστέλλονται στο foodhaus@foodhaus.com